RSS

Jak znaleźć tanią nieruchomość i…

Dobra wyszukiwarka nieruc…

Karkonoski Park Narodowy - dlacz…

Organizacja eventu firmow…

Kurzajka na stopie przyczyny i l…

Sporym problemem, który d…

Energia Kundalini

Wiele osób spotyka się z …

Dlaczego warto kupować w hurtown…

Hurtownie kosmetyczne to …

Obligacje skarbowe – oprocentowa…

Emitowane przez rząd obli…

Obozy żeglarskie dla młodzieży

Każdy człowiek ma w sobie…

Czym kierować się przy wyborze g…

Na samą myśl o wizycie u …

Czy warto inwestować w akcje? O …

Inwestowanie w akcje inte…

Sport to zdrowie

Powiadają, że sport to zd…

«
»

Skarga wierzyciela na czynności komornika

Wierzyciel, który prowadzi postępowanie egzekucyjne i nie jest zadowolony z działania komornika, nie musi pozostawać bezczynny. Ma on pewne środki prawne, dzięki którym może walczyć z niesłuszną decyzją bądź działaniem komornika.

Wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy przeciwko swojemu dłużnikowi, może prowadzić przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. Egzekucję wszczyna się poprzez skierowanie do komornika sądowego stosownego wniosku.

W trakcie postępowania komornik podejmuje określone, przewidziane prawem czynności. W pierwszej kolejności poszukuje majątku dłużnika, dokonuje zajęć jego składników, a następnie przekazuje go wierzycielowi (w przypadku świadczeń pieniężnych, na przykład wynagrodzenia, wierzytelności z rachunków bankowych) albo dokonuje ich licytacji (w przypadku ruchomości oraz nieruchomości), a także ustala wysokość ponoszonych przez wierzyciela opłat.

Zdarza się, że działania komornika na którymś ze wskazanych etapów postępowania w ocenie wierzyciela nie są słuszne albo zgodne z prawem. W takiej sytuacji, na podstawie art. 767 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności, a więc sytuacji, w której komornik nie dokonał czynności, którą w ocenie skarżącego powinien był dokonać. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Przykładem takiej sytuacji jest wniesienie skargi na opis i oszacowanie nieruchomości przez wierzyciela albo przez dłużnika – właściciela nieruchomości. Komornik po zajęciu nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika, w przypadku braku uregulowania należności przez dłużnika, dokonuje opisu i oszacowania nieruchomości. Faktycznie czynności te wykonuje następnie biegły. Dokonuje jej szczegółowego opisu, w tym wskazuje dane, takie jak adres czy numer działki oraz opis pomieszczeń i ich stanu, aby oszacować jej wartości na wniosek wierzyciela. Jeżeli strona nie zgadza się z tym opisem (zazwyczaj ze wskazaną wartością nieruchomości), ma dwa tygodnie od dnia jego ukończenia na wniesienie skargi.

Wnieść skargę może każda osoba, jeżeli czynności komornika naruszają jej prawa albo im zagrażają. Sąd bada wówczas zgodność działania komornika z przepisami postępowania egzekucyjnego. Termin na wniesienie skargi jest tygodniowy.

Skargę należy wnieść w formie pisemnej, z wyjątkiem wniesienia skargi do protokołu licytacji ruchomości i nieruchomości. Skarga może, ale nie musi, być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się bezpośrednio do komornika, który sporządza uzasadnienie dokonanej czynności i przekazuje skargę wraz z aktami sprawy do sądu. Od skargi pobiera się opłatę stałą w wysokości 50 zł.

Artykuł zewnętrzny

Polecane

Popularne

Serwisy

Blackwall