RSS

Fakturowanie i zarządzanie magaz…

Każdy właściciel przedsię…

Poliwęglan komorowy i płyta akry…

Poliwęglan komorowy i pły…

Korekta kosztów w przypadku nieu…

Polskie przepisy podatkow…

Fundusze ETF jako opłacalny spos…

Inwestowanie długotermino…

Czy warto inwestować w akcje? O …

Inwestowanie w akcje inte…

Energia Kundalini

Wiele osób spotyka się z …

Giełda amerykańska - jaka jest j…

Stany Zjednoczone to pańs…

Czy warto wykonać labioplastykę?…

Kobiety, które poddały si…

Broker a dom maklerski – jaka je…

Jesteś początkującym …

Tu opłaca się sprzedać włosy!

O tym rzeczywiście mówi s…

«
»

Fakturowanie i zarządzanie magazynem w roku 2020

Każdy właściciel przedsiębiorstwa produkcyjnego czy handlowego doskonale zdaje sobie sprawę, że zapasy są niezbędnym czynnikiem wykorzystywanym w bieżącej działalności, gdyż zapewniają ciągłość procesów gospodarczych. Ustalając ich optymalny poziom, bierze się pod uwagę minimalizację łącznych kosztów utrzymania oraz czasy realizacji dostaw. Kluczowym w tym procesie jest kompetentny pracownik w synergii z profesjonalnym system magazynowym.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji magazynowej?

Odniesienie do obowiązku prowadzenia gospodarki magazynowej znajduje się w Ustawie o rachunkowości. Konieczność prowadzenia ewidencji, uwzględniającej rodzaj i wartość składników aktywów obrotowych, wynika z art. 17 ust. 2 tej ustawy:

„Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla tych grup składników:

1) ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych;

2) ewidencję ilościową obrotów i stanów, prowadzoną dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych;

3) ewidencję wartościową obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu;

4) odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.”

 

Kogo dotyczą powyższe przepisy? Ustawa o rachunkowości jest podstawą prawną dla wszystkich firm prowadzących pełne księgi handlowe. Taka forma księgowości dotyczy najczęściej spółek osobowych lub kapitałowych. Natomiast w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości powstaje w momencie rezygnacji lub utraty statusu małego podatnika. Dzieje się tak, kiedy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą limit 2 mln € w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października. Reasumując, obowiązek prowadzenia magazynu dotyczy przedsiębiorstw prowadzących pełne księgi handlowe. Mimo, że pozostałe przedsiębiorstwa nie są do tego zobowiązane, mogą się dobrowolnie zdecydować na ewidencję towarów i materiałów nawet od roku 2020. Program do fakturowania i magazynu przyda się więc w każdym przedsiębiorstwie posiadającym magazyn, wymagający sprawnego zarządzania.

 

Zalety zarządzania zapasami w programie do fakturowania i magazynu 2020

Zapasy pełnią bardzo ważną rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej. To dzięki nim można zapewnić ciągłość procesów gospodarczych, ciągłość produkcji czy ciągłość sprzedaży. Dla firm produkcyjnych zapasami będą głównie materiały i produkty gotowe, towary dominują w firmach handlowych, natomiast w firmach usługowych gromadzone są najczęściej materiały wykorzystywane do realizacji usługi. Określenie optymalnych wielkości zapasów nie należy do łatwych zadań. Ani za duża ani za mała ich liczba nie jest dobra. Posiadając duże zapasy zapewnia się ciągłość pracy firmy, ale jednocześnie zwiększa się koszty utrzymania i absorbuje gotówkę przeznaczoną na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Natomiast spadek zapasów uwalnia gotówkę i zwiększa dostępne zasoby pieniężne, ale może doprowadzić do przerwania produkcji w przypadku braków na magazynie. Jak zatem określić ich dostateczną wielkość i strukturę?

Głównym aspektem w określeniu struktury i wielkości zapasów jest proces planowania. Umożliwia on w sposób bardziej elastyczny modyfikację założeń i podejmowanie strategicznych decyzji. Dlatego należy przeanalizować system zaopatrzeniowy i cykliczność dostaw oraz przyjrzeć się współpracy z przedsiębiorstwami transportowymi. Zebrane informację pozwolą pokierować procesem zaopatrzenia i utrzymania zapasów w taki sposób, aby możliwa była kontynuacja sprzedaży przy możliwie najniższych kosztach. Optymalizacja nie może odbyć się bez wsparcia nowoczesnego i wydajnego systemu ewidencji zapasów. Do dyspozycji przedsiębiorcy są przede wszystkim technologie z zakresu przetwarzania i analizy danych. Dlatego też coraz większą popularnością cieszą się kompleksowe rozwiązania – programy do fakturowania i zarządzania magazynem w jednym. Zintegrowanie gospodarki magazynowej z elementami sprzedaży, pozwala na pełną kontrolę przepływu towarów, materiałów i surowców. Regularne uzupełnianie zapasów i okresowa kontrola stanów, zapewni natychmiastowy dostęp do oferowanych artykułów, przez oczekujących na dostawę klientów.

Fakturalight.pl

program do fakturowania i magazynu 2020

Materiał zewnętrzny

https://www.blackwall.pl/jaki-laptop-kupic/

https://www.blackwall.pl/magazyny-do-wynajecia-w-bialymstoku/

Polecane

Popularne

Serwisy

Blackwall